Testi i provimit pranues në Fizikë

0
891

1.
Cili trup është në gjendje të lëngët?
A.
Uji
B.
Dheu
C.
Ajri
D.
Banka
2.
Njësi e forcës është?
A.
Paskali
B.
Kilogrami
C.
Njutoni
D.
Xhauli
3.
Pesha është :
A.
Energji
B.
Strategji
C.
Shtypje
D.
Forcë
4.
Puna rritet me:
A.
Zvogëlimin e distancës
B.
Rritjen e distancës
C.
Zvogëlimin e forcës
D.
Zvogëlimin e temperaturës
5.
Cila nga shprehjet është e saktë, kur bëjmë fjalë për “ENERGJINË”?
A.
Krijohet
B.
Shkatrrohet
C.
Shndërrohet
D.
Harxhohet
6.
Njesi e tensionit është?
A.
Amperi
B.
Njutoni
C.
Volti
D.
Omi
7.
Me rritjen e rezistencës elektrike:
A.
Rritet intensiteti
B.
Zvogëlohet intensiteti
C.
Zvogëlohet tensioni
D.
Rritet lartësia
8.
Qarku elektrik nuk mund të funksionojë nëse nuk ka:
A.
Telin përques
B.
Çelësin
C.
Burimin
D.
Llampën
9.
Shpejtësia e kryerjes së punës quhet:
A.
Forcë
B.
Shpejtësi
C.
Peshë
D.
Fuçi
10.
Masa matet me:
A.
Kilogramë
B.
Wat
C.
Njuton
D.
Metër
11.
Inercia rritet me rritjen e:
A.
Masës
B.
Largësisë
C.
Lartësisë
D.
Pjerrtësisë
12.
Shtypja është:
A.
Masa që vepron në një sipërfaqe
B.
Sipërfaqja që vepron në peshë
C.
Elektreciteti që vepron në qark elektrik
D.
Forca që vepron në një sipërfaqe
13.
Sa gjendje agregate kemi?
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
14.
Shpejtësia është në përpjestim të zhdrejtë me:
A.
Kohën
B.
Masën
C.
Gjatësinë
D.
Forcën
15.
Cilat rreze kanë depërtueshmëri më të madhe?
A.
Gama
B.
Të gjitha janë të njëjta
C.
Alfa
D.
Beta
16.
Viskoziteti i lëngjeve:
A.
Zvogëlohet me zgjatjen e enës
B.
Rritet me rritjen e temperaturës
C.
Zvogëlohet me rritjen e temperaturës
D.
Rritet me zgjatjen e enës
17.
Fizika është shkencë:
A.
E huaj
B.
Shoqërore
C.
Natyrore
D.
E përgjithshme
18.
Njësi e kohës është:
A.
Metri
B.
Omi
C.
Herci
D.
Sekonda
19.
Zhvendosja maksimale e trupit ndaj pozitës ekuilibruese quhet:
A.
Elogacion
B.
Amplitudë
C.
Gjatësi valore
D.
Frekuencë
20.
Kur zëri has një pengesë dhe ai reflektohet, pra kthehet prap nga ka ardhur kemi të bëjmë me:
A.
Efektin Dobler
B.
Ultrazë
C.
Infrazë
D.
Johonë
21.
Kur vala reflektohet këndi i rënies është:
A.
Më i vogël se i reflektimit
B.
Zero, për shkak se vala nuk reflektohet
C.
Më i madh se i reflektimit
D.
I barbartë me këndin e reflektimit
22.
Valët e zërit me frekuncë më të lartë se 20.000 Hz quhen:
A.
Pllaka kuarci
B.
Ultrazë
C.
Infrazë
D.
Efekt piezoelektrik
23.
Përques më i mirë është:
A.
Letra
B.
Hekuri
C.
Bakri
D.
Plastika
24.
Forca është madhësi:
A.
Skalare
B.
Vektoriale
C.
E paparashikueshme
D.
Elektronike
25.
Cili është planeti më i madh në sistemin diellor?
A.
Jupiteri
B.
Toka
C.
Saturni
D.
Marsi
26.
Për çka shërbejnë monometrat?
A.
Matjen e shtypjes së gazeve të mbyllura
B.
Matjen e shtypjes së gazeve të hapura
C.
Matjen e shtypjes atmosferike
D.
Matjen e shtypjes hidrostatike
27.
Nëse dendësia e një trupi është më e vogël se lëngu atherë, ai turp në atë lëng:
A.
Noton
B.
Lundron
C.
Pluskon
D.
Zhtytet
28.
Me çka ka të bëjë Ligji i Tretë i Njutonit?
A.
Me forcën e lëvizjes
B.
Me forcën e inercisë
C.
Me forcën e fërkimit
D.
Me forcën e kundërveprimit
29.
Dendësia e ujit është:

A.
500 kg/m³
B.
1500 kg/m³
C.
1000 kg/m³
D.
2000 kg/m³
30.
Forcat tërheqëse që bashkveprojnë ndërmjet molokulave të së njëjtit lloj quhen forca të:
A.
Adezionit
B.
Gravitetit
C.
Kohezionit
D.
Korozionit
31.
Sa herë thyhet drita në pllakë planparalele?
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
32.
Çka ndodh me trupat kur janë në gjendje ekuilibrimi?
A.
Nuk e ndyshojnë pozitat e tyre
B.
Ndryshojnë pozitat e tyre
C.
Lëvizin anash dhe largohen nga njëri tjetri
D.
Rrotullohen rreth boshtit të paramenduar
33.
Makina ideale ka rendiment të dobishmërisë:

A.
Përafërsisht 1
B.
Më e vogël se 0.2
C.
Përafërsisht 0.5
D.
Më të vogël se 0.7
34.
“Nxehtësia rrjedh spontanisht prej trupit të nxehtë në trupin e ftohtë. Është e pamundur për sistemet ciklike që nxehtësia të rrjedh prej trupit të ftohtë në të nxehtë pa kryer punë nga jashtë në sistem”. Ky ligj njihet si ligji i:
A.
Parë i Njutonit
B.
I parë i Termodinamikës
C.
Dytë i Njutonit
D.
I dytë i Termodinamikës
35.
Cilat vegla shërbejnë për akumulimin e energjisë elektrike?
A.
Reostati
B.
Mikroskopi
C.
Kondensatorët
D.
Thjerrat optike
36.
Dukuria e përqueshmërisë nuk është e pranishme në:
A.
Metale
B.
Gjysmëmetale
C.
Jometale
D.
Është e pranishme tek të gjitha
37.
Planetet e brendshme kanë këto karakteristika:
A.
Që të gjithë kanë atmosferë
B.
Janë të ndërtuar nga gurët dhe në bërthamën e tyre gjenden metale
C.
Lëvizin me shpejtësi 300.000km/h
D.
Kanë temperaturë të njëjtë
38.
Cila shpejtësi është maksimumi për t’a bërë një anije kozmike që të bëhet satelit artificial i tokës?
A.
11.1 km/s
B.
10.7 km/s
C.
7.9 km/s
D.
8.5 km/s
39.
Cili është njeriu i parë që është rrotulluar rreth Tokës?
A.
German Titov
B.
Neil Amstrong
C.
Juri Gagarini
D.
Alan Shepard
40.
Me zmadhimin e cilës prej këtyre zvogëlohet rezistenca elektrike?
A.
Zmadhimin e lartësisë së burimit
B.
Trashjen e përcjellësit
C.
Ngritjen e shpenzuesit në lartësi të madhe
D.
Zmadhimin e gjatësisë së përcjellësit

SHPËRNDAJE